Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   Simuls   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sun-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 RATING  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  FIDEID  EVENTS 
 1538  Viraaj Vaidya  UT  16270460  06/25    NATLOPEN-U1700[3day] 
 1078/15  Luke Valadez  CA  31300358  06/25    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] BLITZ3 
 190/05  Marco Valle  NV  31196911  04/24    TROPHY-NOVICE 
 1420  Mario Valles  TX  12762536  05/24    NATLOPEN-U1500[4day] 
 1328/25  Darius Van Arman  NY  30797846  10/23    NATLOPEN-U1300[4day] 
 1531  Clarke Raymond Vandenhoven  CA  30441457  01/24  30995744  NATLOPEN-U1900[4day] 
 1078  Vivaan Varma  CA  30756763  10/24    TROPHY-RESERVE 
 1078  Vivaan Varma  CA  30756763  10/24    YOUTH-14U-U1000[H001] 
 1078  Vivaan Varma  CA  30756763  10/24    YBLITZ-14UNDER 
 2186  Norberto Vela  MEX  13320393  05/24  5107989  NATLOPEN-U2300[4day,bye1] 
 1895  Inay Vellore  CA  15913368  03/24  30953227  NATLOPEN-U2300[2day] 
 1103/20  Joel Irving Veneracion  VA  30229438  01/25    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 807  Nimalan Venkatesan  WA  16894196  02/24  150111430  NATLOPEN-U1300[3day] YSIMUL 
 466  Nithilan Venkatesan  WA  31178402  04/24    YOUTH-9U-U800 TROPHY-BOOSTER YSIMUL 
 935/13  Thomas B Verdine  UT  31264335  06/24  39922944  NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 1764  Ezequiel Verdugo  TX  12795022  08/24    NATLOPEN-U1900[4day] 
 1787  Angelina Verma  MD  30170409  04/24  30996120  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1992  Ruhan Yogesh Vichare  CA  16926428  02/25  30988705  NATLOPEN-U2100[4day] 
 124/11  Calvin Vician  CA  31190218  04/24  31190218  YOUTH-14UNDER TROPHY-NOVICE YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 1876  Daniel Videna  CA  17066495  06/24  30990181  NATLOPEN-U2300[4day] 
 2217  Advaith Vijayakumar  WA  15563114  12/24  30933196  NATLOPEN-OPEN[5day,bye1,2,3,u2200] 
 694/16  George Enage Villanueva  CA  30318246  10/23    NATLOPEN-U1300[4day,bye5] 
 2200  Hugo Villanueva  PHI  12461126  12/24  5200954  NATLOPEN-U2300[4day,bye5] 
 871  Robert Visco  AZ  30876154  12/23  39937747  YOUTH-14U-U1000[CC001] TROPHY-RESERVE YBLITZ-14UNDER PUZZLE BOARDSET 
 1544  Veda Vishal  UT  30080422  04/26  39904628  NATLOPEN-U1900[4day] 
 1861  Vyas Vishal  UT  30080411  04/26  39908453  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1208  Lucca Vitko  CA  30726813  09/24    YOUTH-9U-U800 TROPHY-BOOSTER YBLITZ-9UNDER 
 1056  Kurt Von Hartleben  NV  30524707  03/24    NATLOPEN-U1300[4day] 
 1174/06  Kendric Voss  MN  30444170  06/24    SIMUL-IMROSEN 
   Tyler Voss  NV  31307665  06/24    WBLITZ-U1900 
   Etienne Vouga  TX        NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
   Etienne Vouga  TX        CAMP-BOTH 
 2120  Leonard Vu  CA  15005368  05/24  30933170  NATLOPEN-U2300[4day] 
 1422  Aryan Vuyyuru  TX  17064058  07/24  39916790  YOUTH-9UNDER TROPHY-PREMIER YBLITZ-9UNDER 
 1789  Shriyan Vuyyuru  TX  17035355  07/24  30997852  NATLOPEN-U1900[4day] WBLITZ-U1900