Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 RATING  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  FIDEID  EVENTS 
 2453 IM  Georg Seul  GER  12898295  12/04  4601653  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2417 FM  Christopher Shen  OH  14432243  05/25  2090635  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2371 FM  Sandeep Sethuraman  AZ  15472832  11/23  30941091  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2232  Damir Studen  GA  12859364  07/22  2009129  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2214  Vladyslav Shevkunov  CA  15490096  09/22  30953448  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2200 FM  Nachum Salman  NV  11173764  07/23  2001764  NATLOPEN-U2300[4day,Senior] 
 2180  Pranav Sairam  CA  15424820  05/24  30951330  NATLOPEN-U2300[4day] 
 2170  Hersh Singh  WI  15024326  04/23  30918804  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2161  Andrew Sheehan  MN  14260393  08/22  2095777  NATLOPEN-U2300[3day,bye3] 
 2091/20  Jean-Pierre Singher  CAN  12875351  06/23  2604710  NATLOPEN-U2100[4day] 
 2084  William Saephanh  CA  13967871  02/23  2095327  NATLOPEN-U2300[4day,bye4,7] 
 2083  Benjamin Effron Shoykhet  MD  15416134  05/23  30919746  NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] WBLITZ-OPEN 
 2080  Roshan Sethuraman  AZ  16367678  05/24  30965250  NATLOPEN-U2300[4day] 
 2014  Daniel Solorio Valderrama  MEX  16229362  06/23  5111684  NATLOPEN-U2100[2day] 
 2012  Rickie Simms  CA  12522060  06/24  30926793  NATLOPEN-OPEN[5day,bye1,u2200] 
 1999  Javier Silva III  CA  16089208  08/22  30958636  NATLOPEN-U2100[3day] WBLITZ-OPEN BOARDSET 
 1993  Marchand Spector  CA  15677044  09/22  30957842  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1977  Noe Solorio Valderrama  FID  15524524  07/23  30913314  NATLOPEN-U2100[3day] 
 1957  Joshua Samuel  CO  10408261  05/23  2087219  NATLOPEN-U2100[3day,bye3,7,Senior] 
 1946  Scott Song  AZ  15410505  04/24  30998638  NATLOPEN-U2300[4day] 
 1944  Micah Smith  WA  12762225  06/24  2087340  NATLOPEN-U2100[4day] BOARDSET 
 1923  Brandon Michael Stoyanovich  FL  14515232  07/23  30998786  NATLOPEN-U2100[2day] 
 1903  Jackson Serice  LA  14659094  04/24  30993229  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1900  Sam H Sloan  NY  11115292  02/23  2030390  NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] 
 1886  Zachary Schlimgen  AZ  16030247  04/24  39900568  NATLOPEN-U2100[4day] WBLITZ-OPEN 
 1884  Byron She  CA  15404387  03/24  30980135  NATLOPEN-U2100[4day,bye1] 
 1883  Connor Sastre  FL  14840505  06/23  39900657  NATLOPEN-U2100[3day] 
 1877  Romulo Silvestre  CA  16920915  06/23  30960720  NATLOPEN-U1900[2day,bye7] BLITZ1 BLITZ3 
 1863  Kenneth Sallings  FL  12607979  Life    NATLOPEN-U1900[2day] 
 1855  Andrew Starr  CO  15828028  06/22  30988560  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1838  Amin D Samani  UT  16251888  04/23  30958989  NATLOPEN-U1900[3day] 
 1837  Rafael Serrato  COL  17054863  04/24  4456653  NATLOPEN-U1900[4day] 
 1835  Christian T Song  AZ  16400165  01/23    NATLOPEN-U2100[2day] WBLITZ-U1900 
 1832  Arjun Sankar  CA  14542170  03/23  30969883  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1800  Richard Skinnell  VA  12898664  11/22  2064987  NATLOPEN-U1900[2day] 
 1800  Muradhan Sabyrov  CA  30028106  08/23  30990033  NATLOPEN-U2100[4day,bye1] 
 1798  Evan Spiegel  IL  13847466  01/23  2055180  NATLOPEN-U2100[4day] BOARDSET 
 1790  Shreyan Sarangi  UT  17058212  05/24  39900398  NATLOPEN-U1900[2day] WBLITZ-OPEN YBLITZ-14UNDER 
 1760  Aubrey Elijah Stewart  LA  16088776  02/24  30955483  NATLOPEN-U1900[4day] 
 1755  Vartan Shamirian  CA  12843177  06/23    NATLOPEN-U2300[2day] 
 1727  Yuvraj Singh Sawhney  CA  17095004  07/23  30978173  NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] 
 1720  Michael F Schulte  MD  12632928  Life  30966523  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1701  Lee Stratford  CA  12797739  05/23    NATLOPEN-U1700[4day] 
 1700  Pejman Sagart  CA  12536658  12/22  30988713  NATLOPEN-U1900[3day] 
 1699  Elliot Shindo  CA  15743927  06/24  30982367  WBLITZ-U1900 
 1699  Elliot Shindo  CA  15743927  06/24  30982367  NATLOPEN-U1700[3day] 
 1694  Derek Schneuer  TN  14955691  03/23  30995248  NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] 
 1671  Shravan Sriram  CA  15894655  03/23  30959977  NATLOPEN-U2100[3day] 
 1660  Marcos Sambilay  NV  16121331  04/23    NATLOPEN-U1700[4day] 
 1656  Sujan Saravanan  WA  16608523  03/23  30990637  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1640  Sakthi Lakshmi Sivasamy  AZ  16095951  04/23  30997372  NATLOPEN-U1700[3day] WOMENS 
 1614  Darren Clifford Stacey  MT  12347630  06/23    NATLOPEN-U1700[4day] 
 1609  Reid Savid  CA  30265696  08/22  30994845  NATLOPEN-U2100[4day] 
 1603  Edward Seid  HI  11414052  Life  30966876  NATLOPEN-U1700[4day] 
 1594  Vincent Sacharske  CA  14556823  05/23    NATLOPEN-U1700[3day] 
 1590  Nicholas L Scarda  CA  16008396  04/23  30973228  NATLOPEN-U1700[3day] BOARDSET 
 1588  Nicholas Sortisio  NY  14676405  06/22    NATLOPEN-U1700[3day] 
 1545  Sudeep Suresh  CA  17251915  01/23    NATLOPEN-U1500[4day] 
 1542  Matthew Smith  CA  12777233  06/24    NATLOPEN-U1700[4day] 
 1536  Andrew Spencer  GA  16916271  02/23    NATLOPEN-U1700[4day] WBLITZ-U1900 
 1525  Sam Sharf  FL  14209455  05/23  39900380  NATLOPEN-U1500[4day] 
 1525  Sam Sharf  FL  14209455  05/23  39900380  WOMENS 
 1516  Daniel Smith  CO  16820573  12/23    NATLOPEN-U1500[4day] WBLITZ-U1900 
 1494  Nathan Haojia Sun  CA  30149722  03/23  30992958  NATLOPEN-U1700[4day,bye1] 
 1486  Tanish Shankarappa  TX  16357253  05/25  30999588  YOUTH-14UNDER 
 1482/23  Dane Scott  WA  30072919  02/24    NATLOPEN-U1500[4day] 
 1460  Elena Stuckert  TX  16380966  07/22  30978556  WOMENS 
 1448  Rehan Simpson  US  15519812  11/22    NATLOPEN-U1500[3day,bye7] 
 1435  Kairat Sabyrov  CA  30362207  11/23  30990041  NATLOPEN-U1300[4day,bye1] 
 1427  Tarun Sankar  AZ  17060275  06/24    YBLITZ-9UNDER PUZZLE 
 1427  Tarun Sankar  AZ  17060275  06/24    YOUTH-9UNDER TROPHY-PREMIER 
 1386  Harrison K Stage  MN  16011274  01/23    NATLOPEN-U1500[3day] 
 1384  Aashritha Vidhya Shankar  TX  16754301  06/23  30967139  NATLOPEN-U1700[4day] WBLITZ-U1900 
 1308/22  Nver Sargsyan  CA  30142316  05/23  39900665  NATLOPEN-U2300[3day] 
 1300  Jay Serice  LA  15199458  04/24  30993237  NATLOPEN-U1500[4day] 
 1281  Swaminathan Sankar  CA  14080777  03/23  2079550  NATLOPEN-U1500[4day] 
 1260/15  Ryan Spencer    30625148  06/23    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday] 
 1251  Arin Amit Soneji  UT  16463845  12/22    NATLOPEN-U1300[3day] 
 1203/06  John San Jose  NV  30622323  06/23    NATLOPEN-BEGINNERS[schedSaturday] 
 1164/12  Michael Steiner  NV  30609401  05/23    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday] 
 1150  David Sheen  AZ  12742790  05/23    NATLOPEN-U1300[4day,Senior] 
 1113  Neal Sundar  CA  17307025  02/23  30981395  YOUTH-9UNDER[NEW] 
 1098  Ryan P Stoll  CA  17219550  06/22    NATLOPEN-U1300[3day] 
 1095/20  Coleman Segal  CA  16566781  03/24    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 1085  Sophia Sizova  CA  16858008  03/23    YOUTH-14UNDER TROPHY-RESERVE 
 1053  Gary Schenk  CA  12548984  04/24    NATLOPEN-U1500[4day,bye5,Senior] 
 1053  Gary Schenk  CA  12548984  04/24    SIMUL 
 1043  Kelvin Sun    16779260  11/22    TROPHY-RESERVE YOUTH-14U-U1000[WC001] PUZZLE 
 921  Finnian Schmidt  CA  15448330  06/24    NATLOPEN-U1300[4day] 
 909/15  ZhengLin Song  MI  30400325  12/22    YOUTH-14U-U1000 
 892  Claire Sun  CA  30181766  05/23  30981387  NATLOPEN-U1500[3day] 
 874/24  Maximilian Schaller  CA  30577644  04/23    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 872  Raymond Shi    16783397  03/23    TROPHY-RESERVE YOUTH-14U-U1000[WC001] YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 850  Kaden Sun  CA  30303694  10/22  30995787  NATLOPEN-U1300[3day] 
 842  Ezra Shin  NV  17173718  06/24    YOUTH-9UNDER[LV001] CAMP-PM 
 836/24  Joseph Sorci  CA  17241250  11/22    YOUTH-14U-U1000[AC007] 
 772/16  Emily Ruiyi Song    30576211  04/23    YOUTH-14U-U1000[WC001] YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 759/17  Kian Sahasrabudhe  CA  17071227  03/23    YOUTH-14U-U1000[AC007] 
 733/18  Tony Sehon  CAN  30623334  06/23    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] CAMP-PM 
 710/15  Om Sanghvi  UT  30614399  05/23    NATLOPEN-BEGINNERS[bye7,schedFriday,Saturday,Sunday] 
 689/12  Josh Sturman  NV  30589321  05/24    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 688/11  Hong Ning William Shu    30576230  04/23    TROPHY-NOVICE YOUTH-14U-U1000[WC001] PUZZLE 
 685/16  Na Steve  CA  30350369  11/22    YOUTH-9UNDER[WC001] TROPHY-BOOSTER 
 648/11  Draco Shu  CA  30614743  05/23    YOUTH-9U-U800[BC001] 
 642/16  Adrian Shou    30359613  11/22    TROPHY-NOVICE YOUTH-14U-U1000[WC001] 
 638  Sam Su    16983681  11/22    TROPHY-BOOSTER YOUTH-9U-U800[WC001] YBLITZ-9UNDER PUZZLE 
 601/11  Yijie Shao    30576338  04/23    TROPHY-NOVICE YOUTH-14U-U1000[WC001] PUZZLE 
 601  Ashley Gong She  CA  30173880  04/23    YOUTH-9U-U800[BC001] TROPHY-BOOSTER 
 558  Gabriel Skevin  CA  30014860  06/24    YOUTH-14U-U1000[B7001] TROPHY-BOOSTER YBLITZ-14UNDER 
 530  Joel Sun  CA  30147392  03/23    YOUTH-9U-U800[FC001] PUZZLE 
 498  Owen Su    17052521  11/22    TROPHY-NOVICE YOUTH-14U-U1000[WC001] YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 479/11  Katherine Sun    30359646  11/22    YOUTH-9U-U800[WC001] PUZZLE 
 460/16  Eric Ruikai Song    30576019  04/23    YOUTH-9U-U800[WC001] YBLITZ-9UNDER PUZZLE 
 398/11  Xinwei Amy Song    30576310  04/23    TROPHY-NOVICE YOUTH-14U-U1000[WC001] YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 264/11  Richard Tianyu Song    30576125  04/23    TROPHY-NOVICE YOUTH-9U-U800[WC001] YBLITZ-9UNDER PUZZLE 
 261/11  Lucas Sun    30576083  04/23    TROPHY-NOVICE YOUTH-9U-U800[WC001] PUZZLE 
 203/16  Wyatt Shou    30357307  11/22    TROPHY-NOVICE YOUTH-9U-U800[WC001] PUZZLE 
 143/12  Charles Patrick Smith  CA  30446779  01/23    TROPHY-NOVICE 
 142/11  Shobhit Singh  NV  30469889  02/24    YOUTH-9UNDER[NEW] 
   Jacob Sussman  NV  30405960  01/24    NATLOPEN-BEGINNERS[schedSaturday,Sunday] BOARDSET