Advance Entriessummary

National-Open   Women's   Chess-Camp   imrosen-Simul   WB-Blitz   Fri-Blitz   Sat-Blitz   Quads  
Youth-Trophy   Youth-Championship   Youth-Blitz   Kids'-Simul   Puzzle   Alpha  
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 RATING  NAME  ST  USCFID  EXPIRES  FIDEID  EVENTS 
 2763 GM  Illia Nyzhnyk  UKR  15477488  08/25  14118084  NATLOPEN-OPEN[5day,bye2] 
 2401 FM  Bach Ngo  FL  15576043  12/22  30942268  NATLOPEN-OPEN[5day] 
 2279 FM  Don Ngo-Tan  HUN  16458798  07/22  707970  NATLOPEN-U2300[4day] WBLITZ-OPEN 
 2104  Tinh Son Nguyen  UT  16073621  09/22  30953715  NATLOPEN-U2300[3day] WBLITZ-OPEN 
 2074  Badamkhand Norovsambuu  MGL  14681055  06/23  4901681  NATLOPEN-U2100[2day] WOMENS 
 2058  Darian Nguyen  AZ  14751121  09/23  30911486  NATLOPEN-U2100[4day] 
 2054 CM  Nitish Sg Nathan  CA  15494283  12/22  30927870  NATLOPEN-U2300[4day] 
 2024  Vishva Nanugonda  CA  16380312  07/23  30961335  NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] 
 1946  Rasul Nazriev  MT  30032435  08/22  39900290  NATLOPEN-U2100[3day] 
 1816/04  Maricel Neri  CA  30526075  03/23  30997593  WOMENS 
 1815  Varin Nallabothula  WA  17058893  05/23  30990491  NATLOPEN-U2100[3day] 
 1747  David Nacharian  RUS  16837305  06/24  24275824  NATLOPEN-U1700[3day] 
 1696  Brandon Neibel  CA  30059124  02/23  30994748  NATLOPEN-U2100[3day,bye3,7] 
 1651  John Kenneth Tayamor Ner  LA  15446333  06/23  30955416  NATLOPEN-OPEN[5day,u2200] 
 1643  Derek Nelson  CA  12840018  06/23    NATLOPEN-U1700[3day] 
 1613  Renata Natarajan  CT  12871824  08/23  30984408  NATLOPEN-U1700[4day,bye1] 
 1604  James William Newby Jr  CO  12699600  10/23    BLITZ1 BLITZ3 
 1604  James William Newby Jr  CO  12699600  10/23    NATLOPEN-U1700[4day,bye6,7] 
 1528  Marcel Neo  SGP  30623367  06/23  5823471  YOUTH-14UNDER 
 1528  Marcel Neo  SGP  30623367  06/23  5823471  YOUTH-14UNDER 
 1500  David Newhall  CA  12439593  06/23    NATLOPEN-U1700[4day] 
 1497  Matthew Ni  CA  30146522  04/23    YOUTH-14UNDER[BC001] 
 1409  James William Newby Sr  CO  12471213  01/23    NATLOPEN-U1500[4day,bye6,7,Senior] 
 1391  Dhanvi Namala  TX  30205159  06/23  39900401  WOMENS YOUTH-14UNDER[VE001] TROPHY-PREMIER YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 1368  Vineesh Nallabothula  WA  17058934  11/22  30996341  NATLOPEN-U1500[3day] 
 1330  Sashwath Narayanan  UT  16126426  04/24    NATLOPEN-U1900[3day,bye7] 
 1326  Marius Neo  SGP  30623376  06/23  5828350  YOUTH-9UNDER 
 1279  Ryuta Watanabe Nunez  CA  17015848  03/23    TROPHY-PREMIER 
 1279  Ryuta Watanabe Nunez  CA  17015848  03/23    YBLITZ-9UNDER 
 1279  Ryuta Watanabe Nunez  CA  17015848  03/23    NATLOPEN-U1300[2day] YSIMUL SIMUL 
 1265  Minoru Nakura  WA  30507881  03/24    QUADS 
 1265  Minoru Nakura  WA  30507881  03/24    NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] 
 1208  Anthony Newhall  CA  12604359  Life    NATLOPEN-U1300[4day,Senior] 
 986  Tejas Navaneeth  AZ  17251764  03/23    TROPHY-RESERVE 
 937/17  Chris Noriega  CA  30359315  11/22    YOUTH-14U-U1000[AC007] 
 931  Jason Nunez  CA  17063866  09/23    NATLOPEN-BEGINNERS[schedSaturday] 
 926  Simon Nguyen  TX  30307066  10/23    PUZZLE CAMP-BOTH 
 926  Simon Nguyen  TX  30307066  10/23    TROPHY-RESERVE 
 926  Simon Ngoc Nguyen  TX  30307066  10/23    YOUTH-14U-U1000 
 886  Vivek Neelam  CA  30235096  07/22    YOUTH-14UNDER 
 829  Robert Nolin  NV  12335140  03/23    NATLOPEN-U1300[4day,Senior] BOARDSET 
 745  Suri Nguyen  TX  30413767  01/24    PUZZLE CAMP-BOTH 
 745  Suri Ngoc Nguyen  TX  30413767  01/24    YOUTH-9U-U800 
 745  Suri Ngoc Nguyen  TX  30413767  01/24    TROPHY-NOVICE 
 677  Lindsey Newhall  CA  12650278  02/24  30995272  NATLOPEN-BEGINNERS[schedFriday,Saturday,Sunday] WOMENS BOARDSET 
 598/16  Geroge Na    30313350  10/22    TROPHY-BOOSTER YOUTH-14U-U1000[WC001] PUZZLE 
 590  Haley Natarajan  CT  30162778  04/24    YOUTH-14U-U1000[NE002] TROPHY-NOVICE 
 525  Anuvrataa Navaneeth  AZ  30181981  05/23    TROPHY-BOOSTER 
 419/16  Sean Ning    30357278  11/22    TROPHY-NOVICE YOUTH-14U-U1000[WC001] YBLITZ-14UNDER PUZZLE 
 403/10  Aaron Nie    30365376  11/22    TROPHY-NOVICE YOUTH-9U-U800[WC001] YBLITZ-9UNDER PUZZLE 
 219  Noah Natarajan  CT  30162801  04/24    YOUTH-9U-U800 TROPHY-NOVICE 
 106/07  Daniel Nolan  NV  30394422  12/22    TROPHY-NOVICE CAMP-AM